Łk 1, 26-38

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł, Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej, Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. 34 Na to Maryja rzekła do anioła, Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? 35 Anioł Jej odpowiedział, Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 38 Na to rzekła Maryja, Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Drzewo skrutacji

26

 • Łk 1,26
  • do miasta w Galilei, zwanego Nazaret
   • [Mt 2,23]
   • [Łk 2,4]
   • [J 1,45-46]
   • [J 7,41]

27

 • Łk 1,27
  • Mt 1,18
   • Łk 2,4-5
  • [Rdz 3,15]
  • [Iz 7,14]
  • [Jr 31,22]
  • [Mt 1,21]
  • [Mt 1,23]

28

 • Łk 1,28
  • So 3,14-15
  • Za 2,14
   • So 3,14
    • Iz 12,6
    • Iz 54,1
     • Ga 4,27
     • 1Sm 2,5
     • Ps 113,9
     • Jr 10,20
  • Rt 2,4
   • Ps 129,7-8

29

 • Łk 1,29
  • zmieszała się na te słowa
   • [Mk 6,49-50]
   • [Mk 16,5-6]
   • [Łk 1,12]
   • [Dz 10,4]
  • i rozważała
   • [Łk 1,66]
   • [Łk 2,19]
   • [Łk 2,51]

30

 • Łk 1,30
  • nie bój się
   • [Iz 41,10]
   • [Iz 41,14]
   • [Iz 43,1-4]
   • [Iz 44,2]
   • [Mt 28,5]
   • [Łk 1,13]
   • [Łk 12,32]
   • [Dz 18,9-10]
   • [Dz 27,24]

31

 • Łk 1,31
  • Iz 7,14+
  • Mt 1,21+

32

 • Łk 1,32
  • 2Sm 7,1+
  • Iz 9,6
   • Łk 2,14
    • Ez 3,12
     • 1Krl 18,12+
     • Łk 2,13-14
    • Łk 19,38
     • Ps 118,26
     • Łk 2,14
   • Łk 1,32-33
  • Mt 9,27+
  • Dn 7,14
   • Dn 2,44+
   • Dn 2,28+
   • Mt 4,17+

33

 • Łk 1,33
  • będzie panował
   • [Ps 89,35-37]
   • [Dn 2,44]
   • [Dn 7,13-14]
   • [Dn 7,27]
   • [Ab 1,21]
   • [Mi 4,7]
   • [1 Kor 15,24-25]
   • [Hbr 1,8]
   • [Ap 11,15]
   • [Ap 20,4-6]
   • [Ap 22,3-5]

34

 • Łk 1,34

35

 • Łk 1,35
  • Mt 1,20
   • Rdz 16,7+
   • Dz 7,38+
   • Łk 1,35
    • Mk 1,24+
    • Dz 3,14+
    • Mt 4,3+
   • Łk 1,31
    • Iz 7,14+
    • Mt 1,21+
  • Mk 1,24+
  • Dz 3,14+
  • Mt 4,3+

36

 • Łk 1,36

37

 • Łk 1,37
  • Rdz 18,14
   • Łk 1,37
    • Jr 32,27
     • Za 8,6

38

 • Łk 1,38
  • [2 Sm 7,25-29]
  • [Ps 116,16]
   • Ps 86,16
    • Ps 25,16
     • Ps 119,132
      • Ps 5,12
      • Ps 91,14
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)