Łk 13, 1-9

1 W tym samym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 2 Jezus im odpowiedział, Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? 3 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 4 Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? 5 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. 6 I opowiedział im następującą przypowieść, Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. 7 Rzekł więc do ogrodnika, „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” 8 Lecz on mu odpowiedział, „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; 9 i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 13,1
  • [Lm 2,20]
  • [Ez 9,5-7]

2

 • Łk 13,2
  • J 9,3
  • [Hi 22,5-16]
  • [Dz 28,4]

3

 • Łk 13,3
  • [Łk 24,47]
  • [Mt 3,2]
  • [Mt 3,10-12]
  • [Dz 2,38-40]
  • [Dz 3,19]
  • [Ap 2,21-22]

4

 • Łk 13,4
  • [Łk 7,41-42]
  • [Łk 11,4]
  • [Mt 6,12]

5

 • Łk 13,5
  • J 8,24
   • J 1,1+
   • Wj 3,14+
   • Iz 43,11
    • Oz 13,4
     • Oz 12,10
     • Wj 20,2n
     • Pwt 5,6n
    • Pwt 32,39
     • Iz 42,8+
     • 1Sm 2,6+
     • Iz 19,22
    • Dz 4,12
     • Dz 2,21+
     • Jl 3,5
     • Łk 12,11-12p
     • Łk 21,12-15p

6

 • Łk 13,6
  • Mt 21,19n
  • [Łk 20,10-14]
  • [Mt 21,34-40]
  • [J 15,16]
  • [Ga 5,22]
  • [Flp 4,17]

7

 • Łk 13,7
  • trzy lata
   • [Kpł 19,23]
   • [Kpł 25,21]
  • wytnij je
   • [Wj 32,10]
   • [Łk 3,9]
   • [Mt 3,10]
   • [Mt 7,19]
   • [J 15,2]
   • [J 15,6]

8

 • Łk 13,8
  • [Wj 32,11-13]
  • [Wj 32,30-32]
  • [Wj 34,9]
  • [Lb 14,11-20]
  • [Joz 7,7-9]
  • [Ps 106,23]
  • [Jr 14,7-9]
  • [Jr 14,13-18]
  • [Jr 15,1]
  • [Jr 18,20]
  • [Jl 2,17]
  • [Rz 10,1]
  • [Rz 11,14]
  • [2 P 3,9]

9

 • Łk 13,9
  • [J 15,2]
   • Mt 15,13
    • Dz 5,38
     • Łk 20,4
     • Mt 15,13
   • Iz 18,5
  • [Hbr 6,8]
   • Rdz 3,17-18
  • [Ap 16,5-7]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)