Łk 2, 36-40

36 Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem, 37 i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 38 Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. 39 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. 40 Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Drzewo skrutacji

36

 • Łk 2,36
  • Jdt 8,4-5
  • 1Tm 5,5
   • Jdt 8,4-5
   • Łk 2,37
    • Łk 2,20+

37

 • Łk 2,37
  • Łk 2,20+
  • nie rozstawała się ze świątynią
   • [Ps 23,6]
   • [Ps 27,4]
   • [Ps 84,4]
   • [Ps 84,10]
   • [Ps 92,13]
   • [Ps 135,1-2]
   • [Ap 3,12]

38

 • Łk 2,38
  • sławiła Boga
   • [Łk 2,28-32]
   • [Łk 1,46-56]
   • [Łk 1,64-66]
   • [2 Kor 9,15]
   • [Ef 1,3]

39

 • Łk 2,39
  • gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego
   • Łk 1,6
   • Łk 2,21-24
   • Ga 4,4-5
   • Mt 3,15
    • Iz 42,21
    • J 13,15
    • J 15,10
    • J 4,34
    • J 8,29
    • Flp 2,7-8
    • Hbr 7,26
    • 1P 2,21-24
    • 1J 2,6
  • Nazaret
   • Mt 2,23
    • nazwany będzie Nazarejczykiem
     • Lb 6,13
     • Sdz 13,5
     • 1Sm 1,11
     • Am 2,10-12
     • Iz 53,1-2
     • Ps 69,9-10
     • Mt 26,71
     • J 1,45-46
     • Dz 24,5
   • Dz 2,22
   • J 18,5
   • J 18,7
   • J 19,19

40

 • Łk 2,40
  • dziecię za rosło
   • Sdz 13,24
   • 1Sm 2,18
   • 1Sm 2,26
   • Iz 53,1-2
   • Łk 2,52
   • 1Sm 3,19
    • 1Sm 18,14
    • Mt 1,23
    • Łk 1,28
    • 2Kor 13,11
   • Iz 43,2
   • ja będę z tobą
    • Pwt 31,6-8
    • Joz 1,5
    • Joz 1,9
    • Iz 41,10
    • Iz 41,14
    • Ps 23,4
    • Ps 46,4-7
    • Ps 91,15
    • Mt 1,23
    • 2Kor 12,9-10
    • 2Tm 4,17
    • 2Tm 4,22
  • nabierało siły
   • Ef 6,10
   • Łk 1,80
   • 2Tm 2,1
    • nabieraj mocy
     • Joz 1,7
     • Ag 2,4
     • 1Kor 16,13
     • 2Kor 12,9-10
     • Ef 6,10
     • Flp 4,13
     • 2Tm 1,7
     • 2P 3,18
  • napełniając się mądrością
   • Kol 2,2-3
   • Iz 11,1-5
   • Łk 2,47
   • Łk 2,52
  • łaska Boża spoczywała na Nim
   • Dz 4,33
   • J 1,14
    • J 1,16-17
    • 2Kor 12,9
    • Ef 3,18-19
    • 1Tm 1,14-16
    • Kol 1,19
    • Kol 2,3
    • Kol 2,9
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie