Łk 20, 27-40

27 Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go 28 w ten sposób, Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał, Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. 29 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. 30 [Pojął ją] drugi, 31 a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. 32 W końcu umarła ta kobieta. 33 Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. 34 Jezus im odpowiedział, Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 35 Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. 36 Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 37 A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. 38 Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją. 39 Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie, Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. 40 I już o nic nie śmieli Go pytać.

Drzewo skrutacji

27

 • Łk 20,27
  • [Mt 16,1]
  • [Mt 16,6]
  • [Mt 16,12]
  • [Mt 22,23]
  • [Mk 12,18]
  • [Dz 4,1-2]
  • [Dz 5,17]
  • [Dz 23,6-8]
  • [1 Kor 15,12]
  • [2 Tm 2,17-18]

28

 • Łk 20,28
  • Pwt 25,5-10
  • [Rdz 38,8]
  • [Rdz 38,11]
  • [Rdz 38,26]
  • [Rt 1,11-12]

29

 • Łk 20,29
  • [Jr 22,30]

30

 • Łk 20,30

31

 • Łk 20,31

32

 • Łk 20,32
  • [Sdz 2,10]
  • [Koh 1,4]
  • [Koh 9,5]
  • [Hbr 9,27]

33

 • Łk 20,33
  • [Mt 22,24-28]
  • [Mk 12,19-23]

34

 • Łk 20,34
  • [Łk 17,27]
  • [1 Kor 7,2]
  • [Ef 5,31]
  • [Hbr 13,4]
   • Mdr 3,13
    • Mdr 4,1
     • Syr 16,3
     • Prz 10,7
    • Iz 54,1
     • Ga 4,27
     • 1Sm 2,5
     • Ps 113,9
     • Jr 10,20

35

 • Łk 20,35
  • Flp 3,11

36

 • Łk 20,36

37

 • Łk 20,37
  • Wj 3,6
   • Mt 22,32p
   • Wj 33,20
    • Rdz 32,31
    • Wj 19,21
     • Wj 19,12
    • Kpł 16,2
     • Wj 19,12+
    • Lb 4,20
    • Pwt 5,24
     • Wj 19,16+
    • Sdz 6,22-23
    • Iz 6,5
     • Wj 33,20+

38

 • Łk 20,38
  • Rz 6,10-11
  • Ga 2,19
   • Rz 7,1+
   • Rz 6,11+

39

 • Łk 20,39
  • [Mt 22,34-40]
  • [Mk 12,28-34]
  • [Dz 23,9]

40

 • Łk 20,40
  • [Prz 26,5]
  • Mt 22,46
  • Mk 12,34
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)