Łk 23, 35-43

35 Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. 36 Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 37 mówiąc: Jeśli ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie. 38 Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. 39 Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. 40 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 41 My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. 42 I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. 43 Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Drzewo skrutacji

35

 • Łk 23,35
  • lud zaś stał i patrzył
   • [Ps 22,12-13]
   • [Ps 22,17]
   • [Za 12,10]
   • [Mt 27,38-43]
   • [Mk 15,29-32]
  • członkowie Sanhedryny szydzili
   • [Rdz 37,19-20]
   • [Ps 35,15]
   • [Ps 35,19-25]
   • [Ps 69,7-12]
   • [Ps 71,11]
   • [Iz 49,7]
   • [Iz 53,3]
   • [Lm 3,14]
   • [Łk 16,14]
  • jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem
   • [Ps 22,6-8]
   • [Iz 42,1]
   • [Mt 3,17]
   • [Mt 12,18]
   • [Łk 22,67-70]
   • [1 P 2,4]

36

 • Łk 23,36
  • [Ps 69,21]
  • [Mt 27,29-30]
  • [Mt 27,34]
  • [Mt 27,48]
  • [Mk 15,19-20]
  • [Mk 15,36]
  • [Łk 23,11]
  • [J 19,28-30]

37

 • Łk 23,37

38

 • Łk 23,38
  • [Mt 27,11]
  • [Mt 27,37]
  • [Mk 15,18]
  • [Mk 15,26]
  • [Mk 15,32]
  • [Łk 23,3]
  • [J 19,3]
  • [J 19,19-22]

39

 • Łk 23,39
  • Mt 27,44
  • Mk 15,32
   • J 6,30
    • Mt 16,1-4
    • Mk 15,32
    • Wj 16,4n+
    • Łk 11,29-32
    • J 1,21+
    • J 2,11+
  • [Łk 17,34-36]

40

 • Łk 23,40
  • drugi, karcąc go rzekł
   • [Kpł 19,17]
    • Syr 10,6
    • Mt 18,15
    • Rz 12,19
   • [Ef 5,11]
  • ty nawet Boga się nie boisz
   • [Łk 12,5]
   • [Ap 15,4]
  • [Jr 5,3]
  • [Ap 16,11]

41

 • Łk 23,41
  • odbieramy […] słuszną karę za nasze uczynki
   • [Kpł 26,40-41]
   • [Joz 7,19-20]
   • [2 Krn 33,12]
   • [Ezd 9,13]
   • [Ne 9,3]
   • [Dn 9,4]
   • [Łk 15,18-19]
   • [1 J 1,8-9]
  • On nic złego nie uczynił
   • [Mt 27,4]
   • [Mt 27,19]
   • [Mt 27,24]
   • [Mt 27,54]
   • [1 P 1,19]

42

 • Łk 23,42
  • Panie
   • [Ps 106,4-5]
   • [J 20,28]
   • [Łk 18,13]
   • [Dz 16,31]
   • [1 P 2,6-7]
   • [1 J 5,1]
   • [1 J 5,11-13]
  • wspomnij na mnie
   • [Łk 12,8]
   • [J 1,49]
   • [Rz 10,9-10]
  • gdy przyjdziesz do swego królestwa
   • [Ps 2,6]
   • [Iz 9,6-7]
   • [Iz 53,10-12]
   • [Dn 7,13-14]
   • [Łk 24,26]
   • [1 P 1,11]

43

 • Łk 23,43
  • [Hi 33,27-30]
  • [Ps 32,5]
   • Hi 31,33
   • Ps 51,5
    • Iz 59,12
     • Jr 14,7
      • Iz 59,12
     • Ps 51,5
      • Iz 59,12
      • Ez 6,9
    • Ez 6,9
     • Kpł 26,40-41
     • Pwt 30,1-2
     • Ez 16
     • Ez 23
   • 2Sm 12,13
   • Ps 51,3-4
  • [Ps 50,15]
  • [Iz 1,18-19]
  • [Iz 53,11]
  • [Iz 55,6-9]
  • [Iz 65,24]
  • [Mi 7,18]
  • [Mt 20,15-16]
  • [Łk 15,4-5]
  • [Łk 15,20-24]
  • [Łk 19,10]
  • [Rz 5,20-21]
  • [1 Tm 1,15-16]
  • [Hbr 7,25]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)