Łk 24, 13-35

13 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. 14 Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. 15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 16 Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. 17 On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. 18 A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. 19 Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; 20 jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. 21 A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 22 Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, 23 a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. 24 Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. 25 Na to On rzekł do nich: O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 26 Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? 27 I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 28 Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. 29 Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. 30 Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 31 Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. 32 I mówili między sobą: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? 33 W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, 34 którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. 35 Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Drzewo skrutacji

13

 • Łk 24,13
  • [Mk 16,12-13]
  • [Łk 24,18]

14

 • Łk 24,14
  • [Pwt 6,7]
  • [Ml 3,6]
  • [Łk 6,45]

15

 • Łk 24,15
  • [Łk 24,36]
  • [Mt 18,20]
  • [J 14,18-19]

16

 • Łk 24,16
  • [2 Krl 6,18-20]
  • [Mk 16,12]
  • [J 20,14]
  • [J 21,4]

17

 • Łk 24,17
  • [Ez 9,4-6]
  • [J 16,6]
  • [J 16,20-22]

18

 • Łk 24,18
  • [J 19,25]

19

 • Łk 24,19
  • Mt 2,23+
  • Mt 16,14+
  • Dz 7,22
   • Łk 24,19

20

 • Łk 24,20
  • Łk 1,54
   • Iz 41,8-9
   • Ps 98,3
  • Łk 1,68
   • Ps 41,14
   • Ps 72,18
   • Ps 106,48
   • Ps 111,9
  • Łk 2,38

21

 • Łk 24,21
  • [Ps 130,8]
  • [Iz 59,20]
  • [Łk 1,68]
  • [Łk 2,38]
  • [Dz 1,6]
  • [1 P 1,18-19]
  • [Ap 5,9]

22

 • Łk 24,22
  • [Mt 28,7-8]
  • [Mk 16,9-10]
  • [Łk 24,9-11]
  • [J 20,1-2]
  • [J 20,18]

23

 • Łk 24,23
  • Łk 24,9n
   • Mt 28,10
   • Mt 28,17
   • Mk 16,10-11
   • Mk 16,14
   • Łk 8,2-3
   • J 20,18
   • J 20,25
   • J 20,29

24

 • Łk 24,24
  • [Łk 24,12]
  • [J 20,1-10]

25

 • Łk 24,25
  • Mk 4,13+
  • [Mk 7,18]
  • [Mk 8,17-18]
  • [Mk 9,19]
  • [Mk 16,14]
  • [Hbr 5,11-12]

26

 • Łk 24,26
  • Mt 8,10+
  • Dz 3,24+
  • Łk 18,31+
  • Łk 9,22+
  • 1P 1,11
   • Dz 1,7+
   • Dz 2,23+
  • Łk 16,29
   • Łk 24,44
  • Łk 16,31
   • J 5,46-47

27

 • Łk 24,27
  • zaczynając od Mojżesza
   • [Lb 21,6-9]
   • [Pwt 18,15]
   • [Łk 24,44]
   • [J 5,45-47]
   • [Dz 3,22]
   • [Dz 7,37]
  • poprzez wszystkich proroków
   • [Ps 16,9-10]
   • [Ps 132,11]
   • [Iz 7,14]
   • [Iz 9,6-7]
   • [Iz 40,10-11]
   • [Iz 50,6]
   • [Iz 52,13-14]
   • [Iz 53,1-12]
   • [Jr 23,5-6]
   • [Jr 33,14-15]
   • [Ez 34,23]
   • [Ez 37,25]
   • [Dn 9,24-26]
   • [Mi 5,2-4]
   • [Mi 7,20]
   • [Za 9,9]
   • [Za 13,7]
   • [Ml 3,1-3]
   • [Łk 24,25]
   • [J 1,45]
   • [Dz 3,24]
   • [Dz 10,43]
   • [Dz 13,27-30]
   • [Ap 19,10]

28

 • Łk 24,28
  • [Rdz 19,2]
  • [Rdz 32,26]
  • [Rdz 42,7]
  • [Mk 6,48]

29

 • Łk 24,29
  • [Rdz 19,3]
  • [Łk 14,23]
  • [2 Krl 4,8]
  • [Dz 16,14]

30

 • Łk 24,30
  • [Mt 14,19]
  • [Mt 15,36]
  • [Mt 26,26]
  • [Mk 6,41]
  • [Mk 8,6]
  • [Mk 14,22]
  • [Łk 24,35]
  • [Łk 9,16]
  • [Łk 22,19]
  • [J 6,11]
  • [Dz 27,35]

31

 • Łk 24,31
  • Łk 24,16+
  • [J 20,13-16]
  • lecz On zniknął im z oczu
   • [Łk 4,30]
   • [J 8,59]

32

 • Łk 24,32
  • [Ps 39,3]
  • [Ps 104,34]
  • [Prz 27,9]
  • [Prz 27,17]
  • [Iz 50,4]
  • [Jr 15,16]
  • [Jr 20,9]
  • [Jr 23,29]
  • [J 6,63]
  • [Hbr 4,12]

33

 • Łk 24,33
  • [J 20,19-26]

34

 • Łk 24,34
  • ukazał się Szymonowi
   • 1Kor 15,5
   • [Mk 16,7]
   • [1 Kor 15,5]

35

 • Łk 24,35
  • Łk 24,16+
  • [Mk 16,12-13]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)