Łk 9, 18-24

18 Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? 19 Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. 20 Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. 21 Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. 22 I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. 23 Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

Drzewo skrutacji

18

 • Łk 9,18
  • gdy Jezus modlił się na osobności
   • [Mt 26,36]
   • [Łk 11,1]
   • [Łk 22,39-41]
  • za kogo uważają Mnie tłumy?
   • [Mt 16,13] || [Mk 8,27]

19

 • Łk 9,19
  • za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza
   • [Ml 3, 23-24]
   • [Łk 9,7-8]
   • [Mt 14,2]
   • [J 1,21]
   • [J 1,25]
  • któryś z dawnych proroków
   • [Mk 6,15]
   • [J 7,40]
   • [J 9,17]

20

 • Łk 9,20
  • za kogo Mnie uważacie?
   • [Mt 16,15]
   • [Mt 22,42]
   • Łk 23,35
  • za Mesjasza Bożego
   • [Mt 16,16-17]
   • [Mt 26,63]
   • [Mk 8,29]
   • [Mk 14,61]
   • [Łk 22,67]
   • [J 1,41]
   • [J 1,49]
   • [J 4,29]
   • [J 4,42]
   • [J 6,69]
   • [J 7,41]
   • [J 11,27]
   • [J 20,31]
   • [Dz 9,22]
   • [Dz 17,3]
   • [1 J 5,1]

21

 • Łk 9,21
  • [Mt 16,20]
  • [Mt 17,9]
  • [Mk 8,31]

22

 • Łk 9,22
  • [Rdz 3,15]
  • [Ps 22,1-31]
  • [Ps 69,1-36]
  • [Iz 53,1-12]
  • [Dn 9,26]
  • [Za 13,7]
  • [Mt 16,21]
  • [Mt 17,12]
  • [Mt 17,22]
  • [Mk 8,31]
  • [Mk 9,31]
  • [Mk 10,33-34]
  • [Łk 9,44]
  • [Łk 18,31-34]
  • [Łk 24,7]
  • [Łk 24,26]
  • [Dz 4,25-28]
  • [Dz 13,27-29]
  • [1 Kor 15,4]
  • [1 P 1,11]

23

 • Łk 9,23
  • jeśli ktoś chce iść za Mną
   • [Mt 10,38-39]
   • [Mt 16,22-25]
   • [Mk 8,34-38]
   • [Łk 14,26-27]
   • [J 12,25-26]
   • [Rz 8,13]
   • [Kol 3,5]
   • [2 Tm 3,12]
  • niech się zaprze samego siebie
   • [Tt 2,12]
  • niech co dnia bierze krzyż swój
   • [1 Kor 15,30-31]

24

 • Łk 9,24
  • Mt 10,39
  • Łk 17,33
   • Rdz 19,26
    • Mdr 10,7
    • Łk 17,32
   • Mt 10,39
   • J 12,25
    • Iz 53,10-12
    • Mt 16,25
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie