Łk 9, 22-25

22 I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. 23 Potem mówił do wszystkich, Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. 25 Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

Drzewo skrutacji

22

 • Łk 9,22
  • [Rdz 3,15]
  • [Ps 22,1-31]
  • [Ps 69,1-36]
  • [Iz 53,1-12]
  • [Dn 9,26]
  • [Za 13,7]
  • [Mt 16,21]
  • [Mt 17,12]
  • [Mt 17,22]
  • [Mk 8,31]
  • [Mk 9,31]
  • [Mk 10,33-34]
  • [Łk 9,44]
  • [Łk 18,31-34]
  • [Łk 24,7]
  • [Łk 24,26]
  • [Dz 4,25-28]
  • [Dz 13,27-29]
  • [1 Kor 15,4]
  • [1 P 1,11]

23

 • Łk 9,23
  • jeśli ktoś chce iść za Mną
   • [Mt 10,38-39]
   • [Mt 16,22-25]
   • [Mk 8,34-38]
   • [Łk 14,26-27]
   • [J 12,25-26]
   • [Rz 8,13]
   • [Kol 3,5]
   • [2 Tm 3,12]
  • niech się zaprze samego siebie
   • [Tt 2,12]
  • niech co dnia bierze krzyż swój
   • [1 Kor 15,30-31]

24

 • Łk 9,24
  • Mt 10,39
  • Łk 17,33
   • Rdz 19,26
    • Mdr 10,7
    • Łk 17,32
   • Mt 10,39
   • J 12,25
    • Iz 53,10-12
    • Mt 16,25

25

 • Łk 9,25
  • [Ps 49,6-8]
  • [Mt 16,26]
  • [Mk 8,36]
  • [Mk 9,43-48]
  • [Łk 4,5-7]
  • [Łk 12,19-21]
  • [Łk 16,24-25]
  • [Dz 1,18]
  • [Dz 1,25]
  • [2 P 2,15-17]
  • [Ap 18,7-8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie