Mt 28, 16-20

16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Drzewo skrutacji

16

 • Mt 28,16
  • jedenastu uczniów
   • Mk 16,14
   • J 6,70
  • udali się do Galilei
   • Mt 26,32
   • Mt 28,7
   • Mt 28,10

17

 • Mt 28,17
  • oddali Mu pokłon
   • Ps 2,12
   • Mt 28,9
   • J 5,23
  • niektórzy jednak wątpili
   • Mt 8,26
   • Mt 14,31
   • Mt 16,8
   • Mk 11,23
   • Jk 1,6

18

 • Mt 28,18
  • dana Mi jest wszelka władza
   • Ps 110,1-3
   • Iz 9,6-7
   • Dn 7,14
   • Mt 11,27
   • Łk 1,32-33
   • Łk 10,22
   • J 3,35
   • J 5,22-27
   • J 13,3
   • J 17,2
   • Dz 2,36
   • Dz 10,36
   • Rz 14,9
   • 1 Kor 15,27
   • Ef 1,20-22
   • Flp 2,9-11
   • Kol 1,16-19
   • Hbr 1,2
   • Hbr 2,8
   • 1P 3,22
   • Ap 11,15
   • Ap 17,14
   • Ap 19,16

19

 • Mt 28,19
  • idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody
   • Iz 42,1-4
   • Iz 49,6
   • Iz 52,10
   • Iz 66,18-19
   • Mk 16,15-16
   • Łk 24,47-48
   • Dz 1,8
   • Dz 13,46-47
   • Dz 28,28
   • Rz 10,18
  • udzielając im chrztu
   • Dz 2,38-39
   • Dz 2,41
   • Dz 9,18
   • Dz 10,47-48
   • Dz 19,3-5
   • 1 P 3,21

20

 • Mt 28,20
  • Uczcie je zachowywać wszystko
   • Dz 20,20-21
   • Ef 4,20-32
   • Kol 1,28
   • 1 Tes 4,1-2
   • 2 Tes 3,6-12
   • Tt 2,1-10
   • 1 P 2,10-19
   • 2 P 1,5-11
  • Ja jestem z wami
   • Mt 1,23
   • Mt 18,20
   • Rdz 39,21
   • Wj 3,12
   • Joz 1,5
   • Iz 41,10
   • Mk 16,20
   • Dz 18,9-10
   • 2 Tm 4,17
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)